THAI CADET กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร
ผลงานวิชาการที่ 1 เหล่าทหารบก พ.ศ.2558
 
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
เ กี่ ย ว กั บ เ ร า
 

รงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันอันทรงเกียรติของพวกเรา โรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังแรก และบ้านหลังใหม่ในชีวิตของลูกผู้ชายที่มีความใฝ่ฝันในชีวิตเหมือนกัน นั่นคือ การเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ

มื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ

ระนั้นก็ตาม การที่จะได้เดินบนเส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์สายนี้มิใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละปีมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารจำนวนมาก แต่ผู้ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนน้อย ดังนั้น ผู้ประสงค์ที่จะสอบต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมากทั้งด้านวิชาการ และพลศึกษา

THAI CADET จึงก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.

เป็นแหล่งบริการข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

 

2.

เป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้ทางวิชาการ "ข้อสอบเก่าและเฉลย" โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในต่างจังหวัด หรือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

 

3. เป็นติวเตอร์ขนาดเล็กที่เน้นการสร้างผลงานทางวิชาการ และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนโรงเรียนของเหล่าทัพ
 
ที ม ส อ น ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์
 
ร.อ.อิศระ เชิดชู
ร.อ.อิศระ เชิดชู
วิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
การศึกษา  
# มัธยมศึกษาตอนปลาย # โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
           # โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37)
# อุดมศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน
โรงเรียนนายเรืออากาศ (นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44)
การทำงาน # วิศวกรฝ่ายมาตรฐานเทคนิค แผนกวิศวการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ
  # โครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค (F-5 S/T) ฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธี 211 กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  # หัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6 ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ “ไทยคู่ฟ้า”)
  # Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine
  # อาจารย์สอนในรายวิชาโครงสร้างอากาศยาน ภาควิชาอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (พ.ศ.2554 - 2556)
หลักสูตรเพิ่มเติม # ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 33 ศูนย์การทหารอากาศโยธิน กรมอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
  # นายทหารภาษา รุ่นที่ 13 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  # นายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 6 โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  # นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 49 โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
  # BOEING Repair Assessment Program (RAP) Workshop
  # Human Factor and Risk Assestment Program, Thai AirAsia
  # AirBus A320 Family: Ground Handling, AirAsia
งานเขียน # หนังสืออากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMICS)
  # หนังสือสรุปหลักคณิตศาสตร์
  # หนังสือเฉลยข้อสอบเตรียมทหารวิชา “คณิตศาสตร์” แบบละเอียดสุด ๆ ย้อนหลัง 10 ปี (2547-2557)
  # วิดีโอเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาภาษาอังกฤษ 4 เหล่าทัพ ปี 2551-2557
  # เฉลยแบบฝึกหัดเลข ม.3 (เลขหลัก และเลขเสริม)
  # บทความวิชาการอื่น ๆ เช่น วิศวกรรม การบิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ฯลฯ
พ.ต.เสมา กระต่ายทอง
พ.ต.เสมา กระต่ายทอง
วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
การศึกษา  
# มัธยมศึกษาตอนปลาย # โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 42)
# อุดมศึกษา # โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 53 ปริญญาตรีวิศวกรรมสำรวจ
# บัณฑิตศึกษา # วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การทำงาน # เหล่าทหารแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
# ชุดสำรวจวางหมุดหลักฐานด้วยดาวเทียม GPS กองยีออเดซี่และยีออฟิสิกส์ กรมแผนที่ทหาร
# ชุดสำรวจปักปันเขตแดนไทย - มาเลเซีย
# ต้นหนถ่ายภาพทางอากาศ กองบินถ่ายภาพทางอากาศกรมแผนที่ทหาร
# อาจารย์สาขาวิศวกรรมสำรวจ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
หลักสูตรเพิ่มเติม # ส่งทางอากาศรุ่นที่ 241 โรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
# ต้นหนถ่ายรูปทางอากาศ รุ่นที่ 9
# ชั้นนายพันเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ 16 (กำลังศึกษา)
ทนุรัก ตันตรานนท์
ทนุรัก ตันตรานนท์
วิชาภาษาไทย

การศึกษา
# อุดมศึกษา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
# บัณฑิตศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ระหว่างการศึกษา)
การทำงาน
๑. ครูสอนวิชาภาษาไทย - สังคม ประจำโรงเรียนเอกชน
๒. ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ
๓. ครูพิเศษติววิชาภาษาไทยเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย
๔. วิทยากรอบรมวรรณศิลป์การแต่งคำประพันธ์ตามโรงเรียน
๕. กรรมการตัดสินการแต่งคำประพันธ์แก่นักเรียน ระดับประเทศ
ข้อคิดที่อยากฝากถึงน้องๆ
ความพยายาม ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความขยันจะพาน้องๆไปสู่ความสำเร็จได้ ขอให้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ จะทำให้น้อง ๆ มีความชำนาญขึ้นโดยมีพี่เป็นผู้ชี้แนะแคล็ดลับให้ ในส่วนหนึ่งเท่านั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวน้องที่เป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เสมอ โชคดี
อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
อานนท์ ตั้งกิตติทรัพย์
วิชาสังคมศึกษา
การศึกษา
# มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ แผนกศิลป-คำนวณ
# อุดมศึกษา
คณะสังคมศาสตร์ ภาควิทยาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การทำงาน
# สอนกวดวิชานักเรียนเดี่ยว กลุ่มย่อย อาทิ โรงเรียนเตรียมอุดม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ โรงเรียนเซนต์โยแซฟคอนเวนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนสาระวิทยา โรงเรียนทูตศึกษา เป็นต้น
# สอนกวดวิชาสถาบันชั้นนำ THAI CADET นักเรียนเข้าเตรียมทหาร (นายร้อยสี่เหล่า)
# สอนติวโครงการ O - NET วิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย โรงเรียนโน้นสูงศรีธานี โรงเรียนประทาย โรงเรียนเมืองคง โรงเรียนเนินสูง โรงเรียนจักราชพิทยา โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
# สอนสังคม - ไทย ระดับมัธยมต้น-ปลายสถาบันครูรัก Tutor
# สอนพิเศษ Acknowledge สถาบันกวดวิชานิสิตTutor
# ปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการเปิดโลกการศึกษาออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ เวลา 3 - 4 ทุ่ม โทรทัศน์ช่องสุวรรณภูมิหรือรับฟังได้ที่ FM92.25
# นายกสโมสรกจิการนิสิตคณะสังคมศาสตร์ปี 2552 รุ่น 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
# ได้รับรางวัลผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นปี 2552
# พิธีกรงานดนตรีภายในรั้วมหาวิทยาลัยและภายนอก
# พิธีกรโครงการหลวงปี 2540 - 2541 ด้านศิลปการแสดง
# พิธีกรรายการประชาชนประชาธิปไตย ตอนที่ 7 - 9 สภาทนายความ
# พิธีกรโครงการของเอกชนและภาครัฐ
# ตัวแทนนิสิตผู้ให้สัมภาษณ์งานทุน ก.พ.
# ผู้นำและผู้จัดกิจกรรมกีฬาสีธนบัตรสัมพันธ์ อาทิธนาคารกรุงเทพสาขาสำนักงานใหญ่ เป็นต้น
# ผู้จัดดอกไม้งานมงคลและอวมงคลอาทิงานแต่งงาน พิธีหมั้น ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ
พจนา สูรเจตพหลกุล
พจนา สูรเจตพหลกุล
วิชาวิยาศาสตร์ (เคมี)
การศึกษา
# มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แผนการเรียนวิทย์ - คณิต (เกรดเฉลี่ย 3.88)
# อุดมศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

การทำงาน
สอนพิเศษ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเคมี
หลักสูตรเพิ่มเติม

# Internship with “Baracoatings Co., Ltd.” that vender of Grasurit coating paint in Thailand. (March - May 2011)
# Get the association for overseas technical scholarship (AOTS) for “The training program on Japanese Corporate management for Thailand” at Toyota, Japan. (2 - 9 December 2011)
# Internship with “A.L.M.T. (Thailand) Co., Ltd” (October 2011)
# Completed the Lectures on Japan and its Corporate Culture “Human resources program – Getting to know Japan” that supported by JODC at Kasetsart University in Thailand. (June-September 2011)
# The member of “V2Gether Business Club” with the students of the several universities (June 2009 – 2010)
# Stuff of “You Can Do It #1” (2008) at Teepangkorn Wittayapat  (Taweewattana) school, Bangkok.
# Stuff and consultant of “You Can Do It #2, 3” (2009, 2010)
# Staff of “K’Ge Camp #1” at Kasetsart University, Bangkok. (October 2010)
# Staff of “Aomgodnontri” at Kasetsart University, Bangkok. (May 2009)
# Join to “Panraksunong # 8” at Ban Rachawadee Pakkred, Nontaburi

ทักษะ

# ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น
# Computer Skills : Microsoft Office, Visual C #, MATLAB, ASPEN P,COMSOL
# งานอดิเรก : Drawing

พจนา สูรเจตพหลกุล
Rapeepat Kadeedang
วิชาวิยาศาสตร์ (เคมี)
การศึกษา  
# อุดมศึกษา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

การทำงาน
สอนพิเศษ วิชาวิทยาศาสตร์ และเคมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษ

การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลขยะ

พจนา สูรเจตพหลกุล
แพรววนิต จิตรชื่น
วิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา)
การศึกษา  
# มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
# อุดมศึกษา

# จิตวิทยาคลินิก (วิทยาศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

การทำงาน

ประสบการณ์ผู้ช่วยสอน ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปี

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

# Applied Behavior Analysis
# Clinical mental health counseling
# Art Therapy for child and adolescent

Administrator
Administrator
การศึกษา
# อุดมศึกษา # นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต
# บัณฑิตศึกษา # ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การทำงาน # นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
# THAI CADET Webmaster (www.thaicadet.org)
# เจ้าของเพจภาษาไทยและสังคมเพื่อสอบเตรียมทหาร
เกียรติประวัติ # ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 (ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

# ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดคำขวัญเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการร้อยดวงใจยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

# ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2549

# วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2545

# ได้รับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545 ประเภทผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ)

# ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

# ผลงานเรื่อง “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มบุคคลทั่วไป ในงานมหกรรมวิชาการ “สร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

# ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป จากการประกวดโฮมเพจสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2545 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

# ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทข้าราชการและประชาชนทั่วไป จากการประกวด เว็บไซต์กองทัพอากาศ ประจำปี 2545 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยในกองทัพ อากาศ” จัดโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ กองทัพอากาศ

# จัดทำเว็บไซต์ศาสนาสิข ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อและซอฟท์แวร์ด้านศาสนา ประจำปี 2545 ประเภทเว็บไซต์ ด้านศาสนา จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ฯลฯ

 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 

THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”
TEL. 087 561 2511 (Dtac) 086 571 4623 (True)เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 8 May, 2016 16:21  


© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร