Card image cap

 

เกี่ยวกับ THAI CADET

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สถาบันอันทรงเกียรติของพวกเรา โรงเรียนที่เป็นเสมือนบ้านหลังแรก และบ้านหลังใหม่ในชีวิตของลูกผู้ชายที่มีความใฝ่ฝันในชีวิตเหมือนกัน นั่นคือ การเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักเรียนนายร้อยตำรวจ

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทำงานรับใช้ประเทศชาติด้วยเกียรติ ศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจ

กระนั้นก็ตาม การที่จะได้เดินบนเส้นทางแห่งเกียรติศักดิ์สายนี้มิใช่เรื่องง่าย เพราะแต่ละปีมีผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารจำนวนมาก แต่ผู้ได้รับการคัดเลือกมีจำนวนน้อย ดังนั้น ผู้ประสงค์ที่จะสอบต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมากทั้งด้านวิชาการ และพลศึกษา

THAI CADET จึงก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นแหล่งบริการข้อมูลและข่าวสารที่เป็นประโยชนแก่นักเรียนและผู้ปกครอง เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

2. เป็นพื้นที่แบ่งปันความรู้ทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้เยาวชนในต่างจังหวัด หรือเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลดังกล่าว

3. เป็นติวเตอร์ขนาดเล็กที่เน้นการสร้างผลงานทางวิชาการ และการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นอดีตนักเรียนเตรียมทหารและนักเรียนโรงเรียนของเหล่าทัพ

4. นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป THAI CADET ได้นำองค์ความรู้ และประสบการณ์จากความสำเร็จที่ผ่านมา จัดทำเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร เพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

ทีมสอนที่สร้างสรรค์

Card image cap

อาจารย์แฮท (นตท.37 นนอ.44)

วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และฟิสิกส์


การศึกษา 
# โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 
# โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37) 
# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศ (นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44) 

การทำงาน 
# วิศวกรฝ่ายมาตรฐานเทคนิค แผนกวิศวการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ 
# โครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค (F-5 S/T) ฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธี 211 กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
# หัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6 ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ “ไทยคู่ฟ้า”) 
# Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine 
# อาจารย์สอนในรายวิชาโครงสร้างอากาศยาน ภาควิชาอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (พ.ศ.2554 - 2556) 

หลักสูตรเพิ่มเติม 
# ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 33 ศูนย์การทหารอากาศโยธิน กรมอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
# นายทหารภาษา รุ่นที่ 13 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
# นายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 6 โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
# นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 49 โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
# BOEING Repair Assessment Program (RAP) Workshop # Human Factor and Risk Assestment Program, Thai AirAsia 
# AirBus A320 Family: Ground Handling, AirAsia 

งานเขียน 
# หนังสืออากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMICS) # หนังสือสรุปหลักคณิตศาสตร์ 
# หนังสือเฉลยข้อสอบเตรียมทหารวิชา “คณิตศาสตร์” แบบละเอียดสุด ๆ ย้อนหลัง 10 ปี (2547-2557) 
# วิดีโอเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาภาษาอังกฤษ 4 เหล่าทัพ ปี 2551-2557 
# เฉลยแบบฝึกหัดเลข ม.3 (เลขหลัก และเลขเสริม) 
# บทความวิชาการอื่น ๆ เช่น วิศวกรรม การบิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ฯลฯ

Card image cap

อาจารย์นุ 

วิชาภาษาไทย


การศึกษา
# ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ # ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ระหว่างการศึกษา) การทำงาน 
# ครูสอนวิชาภาษาไทย - สังคม ประจำโรงเรียนเอกชน 
# ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ 
# ครูพิเศษติววิชาภาษาไทยเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 
# วิทยากรอบรมวรรณศิลป์การแต่งคำประพันธ์ตามโรงเรียน 
# กรรมการตัดสินการแต่งคำประพันธ์แก่นักเรียน ระดับประเทศ 

ข้อคิดที่อยากฝากถึงน้อง ๆ : ความพยายาม ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความขยันจะพาน้อง ๆ ไปสู่ความสำเร็จได้ ขอให้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ จะทำให้น้อง ๆ มีความชำนาญขึ้น โดยมีพี่เป็นผู้ชี้แนะเคล็ดลับให้ในส่วนหนึ่งเท่านั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวน้องที่เป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เสมอ ... โชคดี

 

Card image cap

อาจารย์แจ๊ค

วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)


การศึกษา 
# วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) เกียรติประวัติ 
# เป็นนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์ # ค่าย สอวน. เคมี - ค่าย สสวท. เคมี รอบที่ 2 
# โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน (JSTP) 
# ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในโครงการวิทยาศาสตร์กายภาพ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การสอน 
# สอนกวดวิชาเคมี เพื่อสอบเตรียมทหาร ร่วมกับ THAI CADET ระยะเวลา 5 ปี 
# สอนพิเศษวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มานานกว่า 4 ปี 
# สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มานานกว่า 4 ปี 
# สอนพิเศษวิชาเคมีทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย 2 ปี 

แนวทางในการสอน 
# ปรับพื้นฐาน ความเข้าใจจนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแม้เจอเป็นครั้งแรก น้อง ๆ ที่พื้นฐานไม่เท่ากันก็สามารถเข้าใจไปพร้อมกันได้ 
# สอนเนื้อหาละเอียด บอกที่มาของสูตรต่าง ๆ วิเคราะห์โจทย์ สรุปเพิ่มเติม เน้นจุดสำคัญที่มักออกข้อสอบ จุดที่มักผิดพลาด สูตรที่ต้องจำ สอนให้ทำโจทย์ได้แม้ไม่เคยเจอมาก่อน 
# การสอนทำโจทย์จะเน้นตีความโจทย์ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการสอบวิชาเคมี ที่เรามักจะทำข้อสอบพลาด 

Card image cap

พี่ดวง

ธุรการ

 
การศึกษา 
# นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต      
# ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล การทำงาน      
# นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ 
# THAI CADET Web Designer 

เกียรติประวัติ 
# ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 (ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี) 
# ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดคำขวัญเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการร้อยดวงใจยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
# ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2549 
# วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2545 
# ได้รับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545 ประเภทผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ) 
# ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
# ผลงานเรื่อง “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มบุคคลทั่วไป ในงานมหกรรมวิชาการ “สร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
# ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป จากการประกวดโฮมเพจสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2545 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
# ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทข้าราชการและประชาชนทั่วไป จากการประกวด เว็บไซต์กองทัพอากาศ ประจำปี 2545 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยในกองทัพ อากาศ” จัดโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ กองทัพอากาศ 
# จัดทำเว็บไซต์ศาสนาสิข ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อและซอฟท์แวร์ด้านศาสนา ประจำปี 2545 ประเภทเว็บไซต์ ด้านศาสนา จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ

THAI CADET

 

© 2547-2565. All Right Reserved by THAI CADET   TEL./LINE : 0959429193

Made with Pingendo Free  Pingendo logo