ทีมสอนที่สร้างสรรค์

อาจารย์แฮท (นตท.37 นนอ.44)

วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และฟิสิกส์

การศึกษา
     # โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
     # โรงเรียนเตรียมทหาร (นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 37)
     # วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยานและการบิน โรงเรียนนายเรืออากาศ (นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 44)  

การทำงาน
     # วิศวกรฝ่ายมาตรฐานเทคนิค แผนกวิศวการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ
     # โครงการปรับปรุงเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ข/ค (F-5 S/T) ฝูงบินขับไล่ทางยุทธวิธี 211 กองบิน 21 กองพลบินที่ 2 กองบัญชาการยุทธทางอากาศ
     # หัวหน้าหมวดช่างประจำอากาศยาน ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 602 รักษาพระองค์ กองบิน 6 ฯ (Flight Engineer for Boeing 737-200/400, Airbus A310, A319 CJ “ไทยคู่ฟ้า”)
     # Technical Services Engineer - Thai AirAsia System Engineer for Boeing 737-300, Airbus A320, and CFM56-3B Series Turbo Fan Engine
     # อาจารย์สอนในรายวิชาโครงสร้างอากาศยาน ภาควิชาอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (พ.ศ.2554 - 2556)

หลักสูตรเพิ่มเติม
     # ส่งทางอากาศ รุ่นที่ 33 ศูนย์การทหารอากาศโยธิน กรมอากาศโยธิน กองบัญชาการยุทธทางอากาศ # นายทหารภาษา รุ่นที่ 13 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
     # นายทหารช่างอากาศชั้นเรืออากาศ รุ่นที่ 6 โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
     # นายทหารนิรภัยการบิน รุ่นที่ 49 โรงเรียนรวมสายวิทยาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
     # BOEING Repair Assessment Program (RAP) Workshop
     # Human Factor and Risk Assestment Program, Thai AirAsia
# AirBus A320 Family: Ground Handling, AirAsia

งานเขียน
     # หนังสืออากาศพลศาสตร์ (AERODYNAMICS)
     # หนังสือสรุปหลักคณิตศาสตร์
     # หนังสือเฉลยข้อสอบเตรียมทหารวิชา “คณิตศาสตร์” แบบละเอียดสุด ๆ ย้อนหลัง 10 ปี (2547-2557)
     # วิดีโอเฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาภาษาอังกฤษ 4 เหล่าทัพ ปี 2551-2557
     # เฉลยแบบฝึกหัดเลข ม.3 (เลขหลัก และเลขเสริม)
     # บทความวิชาการอื่น ๆ เช่น วิศวกรรม การบิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ฯลฯ

 

 

อาจารย์นุ

 วิชาภาษาไทย

การศึกษา
     # ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     # ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อยู่ระหว่างการศึกษา)                

การทำงาน
     # ครูสอนวิชาภาษาไทย - สังคม ประจำโรงเรียนเอกชน  
     # ครูสอนภาษาไทยชาวต่างประเทศ 
     # ครูพิเศษติววิชาภาษาไทยเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย 
     # วิทยากรอบรมวรรณศิลป์การแต่งคำประพันธ์ตามโรงเรียน 
     # กรรมการตัดสินการแต่งคำประพันธ์แก่นักเรียน ระดับประเทศ 

ข้อคิดที่อยากฝากถึงน้องๆ 
     ความพยายาม ความตั้งใจ ความมุ่งมั่น ความขยันจะพาน้อง ๆ ไปสู่ความสำเร็จได้ ขอให้ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดและหมั่นทบทวนบทเรียนบ่อย ๆ จะทำให้น้อง ๆ มีความชำนาญขึ้น โดยมีพี่เป็นผู้ชี้แนะเคล็ดลับให้ในส่วนหนึ่งเท่านั้น ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวน้องที่เป็นผู้กำหนดอนาคตของตนเอง ภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คิดทีมงานทุกคนเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ เสมอ ... โชคดี

อาจารย์แจ๊ค

วิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)

การศึกษา
     # วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)  

เกียรติประวัติ 
     # เป็นนักเรียนในโครงการวิทยาศาสตร์ 
     # ค่าย สอวน. เคมี - ค่าย สสวท. เคมี รอบที่ 2 
     # โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเยาวชน (JSTP) 
     # ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศในโครงการวิทยาศาสตร์กายภาพ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  

ประสบการณ์การสอน 
     # สอนกวดวิชาเคมี เพื่อสอบเตรียมทหาร ร่วมกับ THAI CADET ระยะเวลา 5 ปี 
     # สอนพิเศษวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มานานกว่า 4 ปี 
     # สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มานานกว่า 4 ปี 
     # สอนพิเศษวิชาเคมีทั่วไป ระดับมหาวิทยาลัย 2 ปี 

แนวทางในการสอน 
     # ปรับพื้นฐาน ความเข้าใจจนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองแม้เจอเป็นครั้งแรก น้อง ๆ ที่พื้นฐานไม่เท่ากันก็สามารถเข้าใจไปพร้อมกันได้ 
     # สอนเนื้อหาละเอียด บอกที่มาของสูตรต่าง ๆ วิเคราะห์โจทย์ สรุปเพิ่มเติม เน้นจุดสำคัญที่มักออกข้อสอบ จุดที่มักผิดพลาด สูตรที่ต้องจำ สอนให้ทำโจทย์ได้แม้ไม่เคยเจอมาก่อน 
     # การสอนทำโจทย์จะเน้นตีความโจทย์ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการสอบวิชาเคมี ที่เรามักจะทำข้อสอบพลาด           

 

 

พี่ดวง

Web Designer

การศึกษา
     # นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโฆษณา (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต
     # ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล      

การทำงาน
     # นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ                                                                          
     # THAI CADET Web Designer 

เกียรติประวัติ               
     # ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2552 (ในส่วนของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
     # ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดคำขวัญเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ตามโครงการร้อยดวงใจยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม (Integrity) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
     # ได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2549
     # วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2545
     # ได้รับรางวัลเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2545 ประเภทผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ)
     # ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น ด้านสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
     # ผลงานเรื่อง “วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานดีเด่น ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มบุคคลทั่วไป ในงานมหกรรมวิชาการ “สร้างสรรค์ รวมพลังเพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
     # ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป จากการประกวดโฮมเพจสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2545 จัดโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     # ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทข้าราชการและประชาชนทั่วไป จากการประกวด เว็บไซต์กองทัพอากาศ ประจำปี 2545 ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวไทยในกองทัพ อากาศ” จัดโดยสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ กองทัพอากาศ
     # จัดทำเว็บไซต์ศาสนาสิข ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวผ่านการคัดเลือก และได้รับรางวัลจากการประกวดสื่อและซอฟท์แวร์ด้านศาสนา ประจำปี 2545 ประเภทเว็บไซต์ ด้านศาสนา จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
     ฯลฯ

THAI CADET

“คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร”

THAI CADETเป็นติวเตอร์ขนาดเล็กที่เน้นการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อสอบเตรียมทหาร (คอร์สเรียนออนไลน์, หนังสืออ่านสอบเตรียมทหาร, คลังข้อสอบ ฯลฯ) และเป็นที่ปรึกษาใจดีสำหรับนักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารทุกคน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้ ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร) 

เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547

© 2547-2562. All Right Reserved by THAI CADET