THAI CADET : กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการ ที่ 1 เหล่าทหารบก ปี 2558
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
แบบทดสอบวิชาสังคมศึกษา
เรื่อง การปกครองระบอบประชาธิปไตย (40 ข้อ)
 

1. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นองค์ประกอบของรัฐ
วุฒิสภา
ศาลรัฐธรรมนูญ
องค์การพัฒนาเอกชน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง2. ข้อใดคือเกณฑ์ที่ใช้จำแนกรัฐออกเป็นรัฐเดี่ยวหรือรัฐรวม
อาณาเขตของรัฐ
จำนวนประชากรภายในรัฐ
จำนวนรัฐบาลภายในรัฐ
อำนาจอธิปไตยของรัฐ3. แนวคิดเรื่อง " โลกพระศรีอาริย์ " มีลักษณะสอดคล้องกับแนวคิดของชาติตะวันตกในเรื่องใด
รัฐในอุดมคติ
รัฐสวัสดิการ
เสรีนิยม
สังคมนิยม4. ข้อใดคือระบอบการปกครองของอิตาลีสมัยมุสโสลินีเป็นผู้นำ
การปกครองระบอบเผด็จการอำนาจนิยม
การปกครองระบอบเผด็จการทหาร
การปกครองระบอบเผด็จการฟาสซิสต์
การปกครองระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์5. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยใกล้เคียงกับประเทศใดมากที่สุด
บรูไน
สิงคโปร์
ลาว
เกาหลีใต้6. การปกครองที่ให้อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการเป็นอิสระเพื่อถ่วงดุลกัน คือ การปกครองประชาธิปไตยแบบใด
รัฐสภา
กึ่งรัฐสภา
ประธานาธิบดี
กึ่งประธานาธิบดี7. ข้อใดมีลักษณะของระบอบการเมืองการปกครองแบบเผด็จการน้อยที่สุด
รัฐสังคมนิยม
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ลัทธิฟาสซิสต์
ลัทธิคอมมิวนิสต์8. ความสำเร็จของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญข้อใด
การมีรัฐธรรมนูญเป็นหลักในการปกครองประเทศ
การกำหนดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเหมาะสม
การกำหนดขอบเขตอำนาจของสถาบันการเมืองที่รัดกุม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างกว้างขวาง9. ลักษณะเด่นของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยคือข้อใด
รัฐสภาเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด
รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
ประมุขของรัฐเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุด
ประมุขของรัฐเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด10. การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามีหลักการที่สำคัญตามข้อใด
ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วมกันใช้อำนาจบริหาร
ประธานาธิบดีและรัฐสภาได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด
เป็นการใช้ระบบการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารและฝ่ายตุลาการ11. กิจกรรมใดเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
การชุมนุมเรียกร้องให้มีการเปิดบ่อนการพนันเสรี
การร่วมกันซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดจากการถูกน้ำท่วม
การเข้าร่วมตักบาตรทำบุญหน้าที่ทำการอำเภอในวันขึ้นปีใหม่
การแต่งกายด้วยผ้าไทยไปทำงานทุกวันตามนโยบายการอนุรักษ์วัฒนธรรม12. ข้อความใดมีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
ไม่มีรัฐก็ไม่มีประชาชน
ประชาชนคือรัฐ
รัฐเพื่อประชาชน
ประชาชนเพื่อรัฐ13. ประเทศใดมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี
ฝรั่งเศส
อินเดีย
เปรู
อินโดนีเซีย14. ข้อใดเป็นการดำเนินการตามแบบประชาธิปไตยโดยตรง
การออกเสียงลงประชามติ
การให้ประชาชนเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
การสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง15. ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบใดเป็นการผสมผสานระหว่างระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยกับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทุนนิยมสมัยใหม่
ทุนนิยมสวัสดิการ
ทุนนิยมดั้งเดิม
ทุนนิยมแบบผสม16. ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยของอังกฤษมีลักษณะเด่นตามข้อใด
ให้อำนาจสูงสุดแก่รัฐสภา
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
ใช้ระบบสองสภาและมีพรรคการเมืองสองพรรค17. หลักความเสมอภาคให้ความสำคัญในเรื่องใด
สิทธิและหน้าที่ของมนุษย์
สิทธิและเสรีภาพของมนุษย์
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของมนุษย์
การมีส่วนร่วมทางการเมือง18. ปัจจัยใดแสดงความเป็นพลเมืองของรัฐได้ดีที่สุด
เชื้อชาติ
วัฒนธรรม
สิทธิและหน้าที่
ภาษาประจำชาติ19. เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับพุทธศักราช 2540 กำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญในข้อใด
เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล
เป็นที่ปรึกษาของรัฐสภา
เป็นตัวแทนของประชาชน
เป็นผู้ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ20. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสมาชิกวุฒิสภาไว้อย่างไร
มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
มาจากการเลือกตั้ง จำนวน 100 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี
มาจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 200 คน วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี21. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจำนวน 500 คน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตมีจำนวน 400 คน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไปเป็นรัฐมนตรีไม่ต้องออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร22. องค์กรตามข้อใดมิได้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ
ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ23. ข้อใดมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ24. ปัจจัยสำคัญในการเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสู่รัฐสภา คือข้อใด
ผู้ออกเสียงมีคุณภาพ
ระบบการคัดสรรมีความเหมาะสม
ผู้สมัครมีการศึกษาสูง
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีความเป็นกลาง25. บุคคลใดมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
คนพิการ
คนวิกลจริต
นักโทษ
พระภิกษุ26. วุฒิสภาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันคล้ายคลึงกับวุฒิสภาในอดีตในเรื่องใด
จำนวนสมาชิก
ที่มาของสมาชิก
อำนาจหน้าที่หลัก
ความเป็นกลางทางการเมือง27. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวุฒิสภาของไทย
สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
โดยทั่วไปเขตเลือกตั้งของวุฒิสภาใหญ่กว่าเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สมาชิกวุฒิสภามีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ประชาชนมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได้ตามจำนวนสมาชิกวุฒิสภาที่มีในแต่ละจังหวัด28. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ข้อใดไม่ถูกต้อง
เลือกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว
เลือกจากบัญชีรายชื่อชองพรรคการเมืองต่าง ๆ รวมกันไม่เกิน 100 คน
เลือกจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่มิใช่พรรคเดียวกันกับการเลือกแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ลงคะแนนเสียงโดยไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดเลย29. ความมุ่งหวังที่สำคัญที่สุดของพรรคการเมืองคือข้อใด
การได้เป็นผู้บริหารประเทศ
การควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
การรักษาผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
การได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร30. ข้อใดคือวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดของพรรคการเมือง
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
การเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาล
การที่สมาชิกพรรคได้รับการเลือกตั้ง
การเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์31. วัตถุประสงค์สำคัญของกลุ่มผลประโยชน์คือข้อใด
ควบคุมการดำเนินงานของรัฐบาล
เข้าร่วมในคณะรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศ
กดดันให้รัฐบาลดำเนินการเพื่อสนองความต้องการของกลุ่ม
ส่งตัวแทนกลุ่มสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร32. องค์กรใดทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติตามที่กฎหมายกำหนด
ศาลรัฐธรรมนูญ
กระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา33. นโยบายที่คณะราษฎรประกาศใช้ในการปกครองประเทศเพื่อแสดงความเป็นประชาธิปไตยเรียกว่าอะไร
สมุดปกขาว
สมุดปกเหลือง
หลัก 6 ประการ
ธรรมนูญการปกครอง34. บุคคลหรือคณะบุคคลใดไม่มีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติให้รัฐสภาพิจารณา
คณะรัฐมนตรี
สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง35. การใช้อำนาจนิติบัญญัติข้อใดไม่ถูกต้อง
คณะรัฐมนตรีอำนาจเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้
พระราชบัญญัติจะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
วุฒิสภามีอำนาจที่จะให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโดยจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขเพิ่มเติมก็ได้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีสิทธิเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรได้โดยเอกเทศ36. ระบอบการปกครองแบบเผด็จการห้ามการดำเนินการตามข้อใด
การเลือกตั้ง
การลงทุน
การประท้วง
การตั้งพรรคการเมือง37. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่มีต่อรัฐในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ชำระภาษีอากรให้แก่รัฐ
เชื่อฟังคำสั่งของผู้ปกครองรัฐ
เข้ารับการศึกษาตามที่รัฐกำหนด
ตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาล38. หลักเกณฑ์ข้อใดที่เหมือนกันในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
เขตเลือกตั้ง
วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง
อายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง39. ตำแหน่งใดไม่ได้มีการระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
สมาชิกวุฒิสภา
ผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้ช่วยรัฐมนตรี
สมาชิกสภาท้องถิ่น40. ข้อใดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล สภาตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา


© THAI CADET
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 
THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Tel. 087 561 2511, 086 571 4623
Official Website : www.thaicadet.org
E-mail : hat3744@hotmail.com


เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Wed, 1 June, 2016 20:35