¤ÍÃìÊ¡Ç´ÇÔªÒµÅÍ´·Ñ駻Õ.
 

PRE-TEST'47 วิชาสังคมศึกษา (๑๕ ข้อ)

© www.thaicadet.org

1. แผนที่ทุกชนิดจะขาดสิ่งใดไม่ได้
เลขหมายระวางแผนที่
เลขหมายประจำชุด
มาตราส่วน
ชื่อแผนที่


2. ความยาวของประเทศไทยวัดจากจังหวัดใดถึงจังหวัดใด
เชียงราย - สตูล
เชียงราย - ยะลา
แม่ฮ่องสอน - สงขลา
แม่ฮ่องสอน - นราธิวาส


3. ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเพิ่ม หรือลดของประชากร
การเกิด
การตาย
การย้ายถิ่นฐาน
การประกอบอาชีพ


4. คำว่า "ปฏิรูป" หมายความว่าอย่างไร
การปรับปรุง
การเร่งรีบ
การสร้างสรรค์
คิดใหม่ทำใหม่


5. สถานภาพการสมรส นอกจากจะมีผลทางด้านนิติกรรมแล้ว ยังมีผลต่อเรื่องใดมากที่สุด
วัฒนธรรม
การศึกษาของคนในชาติ
การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์
เศรษฐกิจของประเทศ


6. คนไทยจัดอยู่ในชนเผ่าใด
นิกรอยด์
คอเคซอยด์
มองโกลอด์
ออสตราลอยด์


7. เพราะเหตุใดนักวิชาการจึงศึกษาประวัติศาสตร์ของชนชาติทย โดยเริ่มต้นจากสมัยสุโขทัยเป็นต้นมา
เพราะสุโขทัยเป็นอาณาจักรเดียวของไทสมัยนั้น
เพราะมีศิลาจารึกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
เพราะก่อนสมัยสุโขทัยเราเป็นเมืองขึ้นมาตลอด
ไม่มีข้อใดถูก


8. พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยพระองค์ใดที่ทรงนิพนธ์ "ไตรภูมิพระร่วง"
พญาลิไท
พญางั่วนำถม
พ่อขุนรามคำแหง
พ่อขุนเม็งราย


9. ข้อใดไม่ใช่สมาชิกของครอบครัวเดี่ยว
พ่อแม่
ลุงป้า
พี่ชาย
น้องสาว


10. ในสังคมไทยคำกล่าวที่ว่า "ผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง" มีความหมายว่าอย่างไร
ผู้ชายเป็นผู้นำ ผู้หญิเป็นผู้ตาม
ผู้หญิงเป็นทรัพย์สมบัติของผู้ชาย
การแบ่งอำนาจหน้าที่ระหว่างสามีและภรรยา
สามีเป็นผู้จัดการเรื่องทรัพย์สินแต่ผู้เดียว


11. ข้อใดไม่จัดเป็นแนวทางการปกครองแบบประชาธิปไตย
การจัดเสวนาเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาล
การใช้กำลังต่อต้านผู้ที่มีแนวคิดขัดแย้งกับตน
การออกเสียงแสดงประชามติ
การแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ


12. รูปแบบการปกครองแบบจตุสดมภ์ "กรมเวียง" ทำหน้าที่อะไร
ดูแลการทำนา และรักษาเสบียงอาหารสำหรับพระนคร
เก็บเงินที่ได้จากส่วยอากร และรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
พิจารณา และพิพากษาคดีความของราษฎร
ปกครองราษฎรในเมืองหลวง และปราบปรามโจรผู้ร้าย


13. พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เท่าใด
คนที่ ๑๙
คนที่ ๒๑
คนที่ ๒๓
คนที่ ๒๕


14. ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่เท่าใด
ฉบับที่ ๘
ฉบับที่ ๙
ฉบับที่ ๑๐
ฉบับที่ ๑๑


15. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนปัจจุบันคือใคร
พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา
พลเอกประวิทย์ วงศ์สุวรรณ


 
 
 
 
  เว็บไซต์นายร้อยไทย : บันไดขั้นแรกสู่รั้วโรงเรียนเตรียมทหาร.
© 2011. All Right Reserved by THAI CADET.ORG
ออกแบบและจัดทำขึ้นเมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2550 เวลา 19:18 ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ Tuesday July 26, 2011 9:18 PM