Card image cap

 

สรุปย่อ : การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจในการให้ การศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี (มัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6) ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทหารเบื้องต้น ปลูกฝังคุณสมบัติการเป็นผู้นำ อุปนิสัย อัธยาศัย กำลังใจ ให้เข้มแข็ง มั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างพลานามัย เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน มีพื้นฐานความรู้ คุณสมบัติ และสมรรถภาพร่างกายอันเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อไป (ข้อมูลอ้างอิงจาก ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ) ประจำปีการศึกษา 2562)

บทความนี้ ขอนำเสนอข้อมูลแบบสรุปย่อในประเด็น “การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

1. การสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รับสมัครนักเรียนชายที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อายุ 16 -18 ปี โดยในแต่ละปีจะมีเพียงครั้งเดียว คือ ประมาณช่วงต้นปี (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์) ของทุกปี ซึ่งเวลาในการรับสมัครสอบค่อยข้างจำกัด คือประมาณ 1 เดือน และในทุก ๆ ปี จะมีเด็กที่สมัครสอบเตรียมทหารไม่ทัน

2. การรับสมัครและการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนเป็นความรับผิดชอบและดำเนินการโดยโรงเรียนเหล่าทัพต่าง ๆ คือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (โรงเรียนเตรียมทหาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมัครสอบและการสอบคัดเลือกนะครับ)

อยากเป็นทหารบก เลือกสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก

อยากเป็นทหารเรือ เลือกสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ

อยากเป็นทหารอากาศ เลือกสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ

อยากเป็นตำรวจ เลือกสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

3. เมื่อแต่ละเหล่าทัพทำการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งนักเรียนเตรียมทหารของแต่ละเหล่านั้น ไปเรียนร่วมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก เป็นเวลา 2 ปี (ระดับการศึกษาระดับ ม.ปลาย เทียบเท่าระดับชั้น ม.5 - 6)

4. เมื่อน้อง ๆ สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารแล้วใครเป็นนักเรียนเตรียมทหารเหล่าไหน ก็จะแยกย้ายไปศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเหล่าทัพนั้น ๆ (ระดับการศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัย) โดยไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนเหล่าทัพนั้น ๆ ซ้ำอีก เช่น

นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารบก ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารเรือ ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือ

นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าทหารอากาศ ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

นักเรียนเตรียมทหาร เหล่าตำรวจ ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  

กล่าวโดยสรุป :บุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (เลือกว่าจะสอบเหล่าไหน ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือตำรวจ) >> ไปเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร 2 ปี >> ไปเรียนโรงเรียนของเหล่าทัพ 5 ปี >> จบแล้วไปเป็นทหารหรือตำรวจ

5. การสมัครสอบและสนามสอบปัจจุบันรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ส่วนสมัครสอบเมื่อใดนั้น ขอให้ติดตามข่าวการรับสมัครสอบของโรงเรียนเหล่าทัพแต่ละเหล่านะครับ แต่ที่ผ่านมานั้น จะรับสมัครช่วงต้นปี โดยมีระยะเวลารับสมัครประมาณ 1 เดือน ส่วนสนามสอบในระยะหลังนี้ ขึ้นอยู่กับโรงเรียนเหล่าทัพจะกำหนดให้มีการสอบ เช่น สนามสอบหลักอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต สนามสอบรองอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พัฒนาการ

6. สอบยากไหม?ในแต่ละปี คนหลายหมื่นคนใช้โอกาส เท่าที่ชีวิตจะมีโอกาส เช่น 2 - 3 ครั้ง (อย่าลืมว่า สอบได้ปีละครั้งเท่านั้น) ยังสอบไม่ติดเลยครับ / จบ ม.4 - 5 - 6 ก็ยังสอบไม่ติด สอบมา 3 ปี จนอายุเกิน = หมดสิทธิสอบก็ยังสอบไม่ติด = ยากไหม? … ยากแน่นอนครับ

7. รับเยอะไหม? ปีหนึ่งมีนักเรียนมาสมัครสอบรวมกันหลายหมื่นคน โดยในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา จำนวนการรับนักเรียนเตรียมทหารทุกเหล่ารวมกันแล้ว ประมาณ 700 นาย

8. ข้อสอบแต่ละเหล่าเหมือนกันไหม?คล้ายแต่ไม่เหมือนครับ จำนวนข้อก็ไม่เท่ากัน เวลาสอบก็ไม่เท่ากัน ความยากง่ายของแต่ละวิชา และความยากง่ายในภาพรวมก็ไม่เท่ากัน ดังนั้น โอกาสที่จะสอบติดในแต่ละเหล่าก็ไม่เท่ากันด้วย

เมื่อการสอบเสร็จสิ้น หลายคนไม่ติดสักเหล่า, บางคนติดเหล่าเดียว, บางคนติดหลายเหล่า, บางคนติดทุกเหล่า เป็นต้น ขึ้นอยู่กับต้นทุนความรู้ของนักเรียนแต่ละคน

และเมื่อมีการสอบรอบสอง เกณฑ์การให้คะแนนการสอบพลศึกษาก็ไม่เหมือนกัน รูปแบบการสัมภาษณ์ก็ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่า เหล่าทัพไหนจะต้องการนักเรียนเตรียมทหารที่มีคุณลักษณะแบบไหน ก็จะออกแบบรูปแบบการสอบในลักษณะนั้น แต่ในภาพรวม บอกเลยว่า ไม่ง่ายแน่นอนครับ

9. เว็บไซต์ของโรงเรียนเหล่าทัพเพื่อสมัครสอบหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ครับ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า : www.crma.ac.th

โรงเรียนนายเรือ : www.rtna.ac.th

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช : www.nkrafa.ac.th

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ : www.rpca.ac.th

โรงเรียนเตรียมทหาร : www.afaps.ac.th (โรงเรียนเตรียมทหาร ไม่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและการสอบคัดเลือก ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นครับ)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆ และผู้ปกครองที่กำลังเตรียมสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในอนาคตทุกคน

พี่แฮท @ THAI CADET
เตรียมทหาร 37 นายเรืออากาศ 44
Card image cap

THAI CADET

 

© 2547-2565. All Right Reserved by THAI CADET   TEL./LINE : 0959429193

Made with Pingendo Free  Pingendo logo