THAI CADET : กวดวิชาเข้าเตรียมทหาร ผลงานวิชาการ ที่ 1 เหล่าทหารบก ปี 2558
Home
Facebook
YouTube
Instagram
Line
Mail
 

 
THAI CADET : แนะนำข้อมูลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 
จดหมายขอทราบผลคะแนนผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลไว้ 3 วิธี ได้แก่

1. การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)

2. การจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9)

3. การจัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย (มาตรา 11)

โรงเรียนเหล่าทัพ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียม ทหารทั้งการสอบภาควิชาการรอบแรกและการสอบรอบสอง (การสอบวิภาววิสัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบพละศึกษา) ดังปรากฎในคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง “อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเกี่ยว กับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทอ.) ประจำปี 2552”

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ปกครอง และน้องๆ THAI CADET จึงได้จัดทำตัวอย่าง"จดหมายขอทราบผลคะแนนผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน เตรียมทหาร" สำหรับน้องๆ และท่านผู้ปกครองที่สอบไม่ติดในปีนี้ และเตรียมสอบในปีหน้า ... ทั้งนี้ น้องๆ อย่ามองการขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกดังกล่าวอย่างเด็ดขาด เพราะผลคะแนนการสอบฯ เหล่านี้จะทำให้น้องๆ ได้รู้และประเมินตัวเองได้ว่า ปีที่ผ่านมาสอบไม่ติดเพราะอะไร คะแนนแต่ละวิชา แต่ละเหล่าได้แค่ไหน แล้วควรเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้างสำหรับการสอบในปีต่อไป

หมายเหตุ : จดหมายนี้ให้ส่งไปที่ รร.เหล่า ที่เราสอบนะครับ ไม่ใช่ส่งไปที่ รร.ตท.นะครับ

ดาวน์โหลด “จดหมายขอทราบผลคะแนนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

ที่อยู่สำหรับการจัดส่งจดหมาย

โรงเรียนนายเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้ที่เข้าสอบรอบสองและผู้ปกครอง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการสอบ ให้เสนอคำขอเป็นหนังสือถึง ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ภายใน 31 พ.ค. 57 พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้

1. กรณีเป็นผู้ที่สอบรอบสอง ประกอบด้วย
          (1) สำเนาบัตรประชาชน
          (2) สำเนาบัตรประจำตัวสอบ และ
          (3) สำเนาทะเบียนบ้าน

2. กรณีเป็นผู้ปกครอง ประกอบด้วย
          (1) หลักฐานตามข้อ 1.
          (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
          (3) สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง และ
          (4) สูจิบัตรของผู้เข้าสอบรอบสอง


ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองฯ จ.นครนายก 26001 ตามระยะเวลาที่กำหนด (อ้างอิงจาก เว็บไซต์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)

โรงเรียนนายเรืออากาศฯ สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถเข้าดูผลสอบรายวิชาของตนเองได้ทางเว็บไซต์ http://admission.rtafa.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ค. ๕๗ ถึง ๒๐ ส.ค. ๕๗ (อ้างอิงจาก เว็บไซต์โรงเรียนนายเรืออากาศฯ)

คําแนะนํา
๑. กรอกรายละเอียดข้อมูล และส่งเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
๒. สอดซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แนบไปด้วย (เพื่อให้โรงเรียนส่งผลคะแนนสอบกลับมาให้)

 
ลงทะเบียนทดสอบความรู้ภาควิชาการกับเว็บไซต์นายร้อยไทย
 
 
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหารวิชาคณิตศาสตร์ (2550-2555) เหล่าทหารเรือ
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าทหารบก (จปร.) ปีพ.ศ. 2547-2552
เฉลยข้อสอบเก่าเตรียมทหาร วิชาคณิตศาสตร์ แบบละเอียดสุดๆ เหล่าตำรวจ (นรต.) ปีพ.ศ. 2547-2552
   
 
 
 
 
 
THAI CADET
“เราจะปั้นเด็กธรรมดาคนหนึ่ง ให้เป็นนักเรียนเตรียมทหาร”

© 2547-2559. All Right Reserved by THAI CADET
สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้
ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
Tel. 087 561 2511, 086 571 4623
Official Website : www.thaicadet.org
E-mail : hat3744@hotmail.com


เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547
ปรับปรุงข้อมูล Sun, 8 May, 2016 18:54