Card image cap

 

จดหมายขอทราบผลคะแนนผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยกำหนดวิธีการเปิดเผยข้อมูลไว้ 3 วิธี ได้แก่

1. การพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 7)
2. การจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดู (มาตรา 9)
3. การจัดหาให้เอกชนเป็นการเฉพาะราย (มาตรา 11)

โรงเรียนเหล่าทัพในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ จึงมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ทั้งการสอบภาควิชาการรอบแรกและการสอบรอบสอง (การสอบวิภาววิสัย การสอบสัมภาษณ์ และการสอบพลศึกษา) ดังปรากฏใน “คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง “อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเกี่ยว กับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ทอ.) ประจำปี 2552”

ทั้งนี้ การที่โรงเรียนเหล่าทัพในฐานะผู้จัดสอบได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบสุดท้าย ถือว่ากระบวนการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้น ผู้สอบจึงสามารถขอตรวจดูคะแนนได้ตามที่กฎหมายให้การรับรอง

โดยน้อง ๆ และท่านผู้ปกครองควรตรวจดูผลคะแนนสอบคัดเลือกในแต่ละเหล่าทัพที่ตนเองได้เข้าสอบ เพราะผลคะแนนสอบฯ เหล่านี้ จะทำให้ผู้สอบได้ทราบคะแนนสอบรายวิชา และคะแนนสอบรอบสอง เพื่อเสริมจุดอ่อน และเติมเต็มจุดแข็ง สำหรับการสอบคัดเลือกในปีต่อไป

อนึ่ง "เหล่าทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ" ได้เปิดให้ตรวจดูคะแนนสอบผ่านเว็บไซต์ที่รับสมัครแล้ว ในส่วนของ "ตำรวจ" ผู้สอบสามารถขอตรวจผลคะแนนสอบได้โดยการทำจดหมายขอทราบผลคะแนนในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวสอบ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยส่งไปที่

ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก
กองบังคับการอำนวยการ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110

สำหรับผู้สอบในเหล่าทหารทั้ง 3 เหลาทัพ ที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่ "ไม่ผ่าน" การตรวจร่างกายก็สามารถทำจดหมายขอทราบผลการตรวจร่างกายไปยังโรงเรียนของเหล่าทัพได้เช่นกัน

 “จดหมายขอทราบผลคะแนนในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ”

ดาวน์โหลด

THAI CADET

 

© 2547-2565. All Right Reserved by THAI CADET   TEL./LINE : 0959429193

Made with Pingendo Free  Pingendo logo