การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 29 มิถุนายน 2566

แนวทางการดำเนินงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

--

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล และทางระบบสื่อสารออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางการดำเนินงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังนี้

1. กำหนดชื่อการจัดงานเป็นภาษาไทยว่า “การจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖” และชื่อการจัดงานเป็นภาษาอังกฤษว่า “Celebrations on the Occasion of His Holiness Somdet Phra Ariyavongsagatayana the Supreme Patriarch of Thailand ’s 96th Birthday Anniversary 26th June 2023”

2. กำหนดขอบเขตการจัดงาน ตลอดปี 2566

3. มีตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมความหมายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วไป มีความประสงค์ขอใช้ตราสัญลักษณ์เพื่อประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

4. จัดทำเข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่าย โดยนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย โดยจะจัดจำหน่ายที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และหน่วยงานเอกชนตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะขอความร่วมมือเป็นตัวแทนจำหน่าย

5. จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยคณะอนุกรรมการจัดทำสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ดำเนินการจัดทำเพื่อเผยแพร่ในช่วงวันคล้ายวันประสูติ

6. การจัดพิธีการ
          6.1 วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุประทาน เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ​
          6.2 วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
                    (1) จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยสำนักพระราชวังจะดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา เพื่อขอให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
                    (2) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล โดยในส่วนกลางจัดพิธี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เวลา 07.30 น. พระสงฆ์ จำนวน 108 รูป โดยมีสมเด็จพระราชาคณะ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต จำนวน 1 รูป สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ จำนวน 10 รูป และพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 97 รูป โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี พร้อมภริยา ในส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดดำเนินการจัดพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสม และในต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลดำเนินการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

7. การจัดทำโครงการและกิจกรรม ประกอบด้วย
          7.1 โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในนามรัฐบาล กำหนดดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
          7.2 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจะจัดให้มีการลงนามถวายสักการะ ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระหว่างวันที่ 19 - 25 มิถุนายน 2566 และมีการจัดสร้างพระกริ่ง เพื่อให้ประชาชนได้สักการบูชา เป็นปูชนียวัตถุอนุสรณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ รวมทั้งจัดพิมพ์หนังสือบรรณานุสรณ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ เพื่อมอบเป็นธรรมทาน
     
8. การจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 9 โครงการ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ “ธรรมะ สานใจ สูงวัยพลังบวก” เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (96 พรรษา) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โครงการอบรม “พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูปทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชนมายุ 8 รอบ และโครงการพัฒนาวัดต้นแบบ ได้แก่ 1) โครงการคืนธรรมชาติสู่ธรรม ณ วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 2) โครงการพัฒนาพื้นที่วัดเขาไกรลาศ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3) โครงการพัฒนาพื้นที่วัดแสงธรรมสุทธาราม อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น​

​ทั้งนี้ หากหน่วยงานภาครัฐมีความประสงค์จะจัดทำโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้แจ้งความประสงค์ไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2566 รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมฉลองเนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ หรือ 96 พรรษา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ตลอดปี 2566 โดยร่วมจัดทำโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายพระกุศลให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว 

THAI CADET

 

© 2547-2567. จัดทำเป็นวิทยาทาน โดย THAI CADET

Made with Pingendo Free  Pingendo logo