ศาสนา ปรัชญา และจริยธรรม

ความรู้ คือ คุณธรรม เพราะสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อการรับรู้ที่ดีของพวกเขา ดังนั้น ถ้าคนไม่รู้ว่าอะไรดี เขาจะไม่สามารถทำสิ่งที่ดีได้ เพราะเขาจะเล็งไปสู่เป้าหมายที่ผิด แต่ถ้าคนรู้ว่าอะไรดี เขาจะทำในสิ่งที่ดี เพราะเขาจะตั้งเป้าหมายว่าอะไรดี

ข้อเขียนเชิงปรัชญา จริยศาสตร์ และจริยธรรม

# จริยศาสตร์คืออะไร ?

# เรียนจริยศาสตร์ไปทำไม ?

#  จุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตในทางจริยศาสตร์คืออะไร ?

#  คุณค่าของชีวิต และการแสวงหาความสุข

#  ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม

#  ความขัดแย้งทางจริยธรรม

#  จริยธรรมในวิชาชีพ

#  จริยธรรมตำรวจ

#  จริยธรรรมในการทำงาน (ทหาร)

#  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของทหารอาชีพ

#  จริยธรรมวิชาชีพแพทย์

#  ทฤษฎีสงครามที่เป็นธรรม (Just War Theory)

#  ลัทธิต่อต้านสงคราม : สันตินิยม (Pacifism)

#  ทฤษฎีประโยชน์นิยมกับสงครามที่เป็นธรรม

#  บทวาม "สงครามที่เป็นธรรม" [วารสารเสนาธิปัตย์]

#  โลกทัศน์ของเพลโต

#  ทรรศนะของอริสโตเติ้ลเรื่องจริยศาสตร์คุณธรรม

#  การบูรณาการปรัชญากรีกกับศาสนาคริสเตียน

#  นักบุญอไควนัสกับการนำปรัชญาของอริสโตเติ้ลมาพิสูจน์การมีอยู่ของพระเจ้า

#  การแต่งกายเปิดเผยและนักสตรีนิยม

#  โสเภณีถูกกฎหมาย วัฒนธรรมทางเพศ และกรอบแนวคิดเพื่อการพิจารณา

#  MQ คืออะไร ?

#  “สร้าง / ไม่สร้าง” โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์

#  อาบอบนวด : กฎหมายและศีลธรรม

จริยศาสตร์ชีวภาพ

#  จริยศาสตร์ชีวภาพ (Bioethics) คืออะไร ?

#  การตรวจหาสภาวะการติดเชื้อเอ็ชไอวีในผู้ป่วยควรทำหรือไม่

#  การโคลนมนุษย์ : ปัญหากฎหมาย และจริยธรรม

#  วิทยาการล้ำเส้นจริยธรรม

#  มนุษย์กำหนดธรรมชาติแห่งชีวิต บุญ หรือ บาป ?

#  เทคโนโลยีจีโนมอหังการของมนุษย์ ตอนที่ 1

#  เทคโนโลยีจีโนมอหังการของมนุษย์ ตอนที่ 2

#  การถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์ข้ามชาติ: ปฏิบัติการนี้เพื่อใคร ?

#  ข้อมูลพันธุกรรมกับผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัว

#  การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยชีวจริยธรรมและพันธุกรรมมนุษย์

#  ความหวัง ความกลัว และพันธุศาสตร์ : การตอบสนองของกระบวนการยุติธรรมต่อเทคโนโลยีชีวภาพ

#  เทคโนโลยีการเจริญพันธ์ุกับการคัดเลือกพันธุกรรมมนุษย์

#  ปัญหาเชิงจริยธรรมและสังคมเกี่ยวกับการตรวจพันธุกรรม

#  ปัญหาทางจริยธรรมของฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์

#  สิทธิของปัจเจกบุคคลกับฐานข้อมูลพันธุกรรม

#  พันธุกรรมมนุษย์กับคุณภาพคน

#  ผลกระทบด้านจริยธรรมของการศึกษาวิจัย STEM CELL

#  การุณยฆาต : ฆ่าด้วยความกรุณา

#  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการตายโดยสงบ

#  การุณยฆาตกับ ร่าง พรบ.ปฏิรูปสุขภาพ

#  สรุปข้อมูลและสถานภาพด้านชีวจริยธรรม

 

รวมบทความและรายงานพิเศษ “ศาสนาและปรัชญา”

 

ว่าด้วย... ศาสนา

 • การเสวนาทางศาสนา:เอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง

  การเสวนาทางศาสนาแต่ละครั้งอาจจะมิใช่ข้อยุติสุดท้าย และไม่อาจสามารถคาดหวังถึงผลสำเร็จที่จะเกิดได้ทั้งหมด...

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา

  นักคิดท่านต่าง ๆ ต่างให้นิยามของศาสนาไปตามโลกทัศน์ของแต่ละบุคคล ซึ่งเมื่อเราพิจารณาคำนิยามเหล่านี้แล้วอาจจะเกิดปัญหาว่านิยามใดดีที่สุด หรือเหมาะสมที่สุด ...

 • ศาสนาอิสลามสอนอะไร

  ศาสนาอิสลามนี้มีความดีเป็นพื้นฐาน สมควรที่จะสนับสนุน เพราะว่าศาสนาอิสลามสอนให้ทุกคนเป็นพลเมืองดี ทุกคนมีความเข้มแข็ง มีวินัย และมีความปรารถนาดีต่อกัน นี้เป็นหลักที่สำคัญ ...

 • ชาวพุทธกับชาวคริสต์:บทสนทนาเรื่องอิสรภาพ

  ศาสนาที่สำคัญทุกศาสนาในโลก รวมทั้งพุทธศาสนากับศาสนาคริสต์ได้กล่าวถึงปัญหาในเรื่องความทุกข์ของมนุษย์ กับอิสรภาพที่พ้นไปจากความทุกข์นั้น ...

 • คุณค่าของชีวิต และการแสวงหาความสุขตามคำสอนของศาสนา

  การแสวงหาความสุข และคุณค่าของชีวิตตามคำสอนศาสนา สามารถสรุปได้ความหมายของ “ความสุข” ที่ต่างกัน 

 • พระเจ้าของซิกมุนด์ฟรอยด์

  มนุษย์จึงได้สร้าง “พระเจ้า” ในฐานะ “พ่อที่ยิ่งใหญ่” ขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อ “ปมแห่งความต้องการพ่อ” ในส่วนลึกของจิตใจมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ “พระเจ้า” จึงสะท้อนออกมาจากความสัมพันธ์ในส่วนลึกของจิตใจของลูกที่มีต่อพ่อ ...

 • การประชุมประวัติศาสตร์ศาสนาที่โตเกียว

  ข้อสรุปจากที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นนี้บ่งชี้ว่า วิกฤตการณ์ของโลกในปัจจุบันอาจมองได้อย่างน้อยจากสองทรรศนะด้วยกันคือ วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจการเมืองของโลก และสิ่งที่เรียกว่า "การปะทะทางอารยธรรม" ...

 • ศาสนาในสันติภาพและความขัดแย้ง:การประชุม UNESCO ที่เมลเบิร์น

  นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 ความขัดแย้งส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักเป็นความขัดแย้งภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติหรือศาสนาที่แตกต่างกัน ...

 • สันติภาพ ‘มินดาเนา' บทเรียนปัญหาชายแดนใต้ (ตอนที่ 1)

  ภาษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ เป็นต้น จะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญ หากปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมกำหนดเงื่อนไขให้มุสลิมมีความรู้สึกว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมฟิลิปปินส์แล้ว ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในที่สุด ...

 • สันติภาพ ‘มินดาเนา' บทเรียนปัญหาชายแดนใต้ (ตอนที่ 2)

  หากปัจจัยต่าง ๆ ทางสังคมกำหนดเงื่อนไขให้มุสลิมมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยแล้ว ปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขในที่สุด

 • เชงเม้ง : การบูชาบรรพบุรุษของชาวจีน

  ขงจื้อกล่าวว่า “ในการเกี่ยวข้องกับคนตาย ถ้าเราปฏิบัติต่อผู้ตายเหมือนกับว่าเขาได้ตายไปจริงๆ นั่นก็เท่ากับว่าเราขาดความรักความผูกพันไปซึ่งเป็นการไม่สมควร..." ...

 • การปะทะทางอารยธรรม:ตะวันออกกับตะวันตก

  อุดมการณ์ทางศาสนาบางครั้งกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่อาจนำไปสู่สันติภาพ ก็ได้ หรือ นำไปสู่ ความรุนแรง ก็ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตีความ ...

 • สงครามวัฒนธรรม

  สงครามวัฒนธรรม ได้กลายเป็นแนวคิดที่ชาวอเมริกันจำนวนมากใช้ทำความเข้าใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศของตนเอง และอาจจะเป็นกรอบแนวคิดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการทำความเข้าใจวัฒนธรรมอเมริกัน ...

 • ยาสุคุนิ :ชินโตแห่งสงคราม

  ศาลเจ้า "ยาสุคุนิ" ก่อตั้งขึ้นโดยพระจักรพรรดิญี่ปุ่นสมัย "เมจิ" เมื่อปี พ.ศ.2412 (ค.ศ.1869) ที่กรุงโตเกียว เพื่อเป็นสุสานทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตตั้งแต่ก่อนและหลังสมัย "เมจิ" เรื่อยมาเป็นเวลากว่า 100 ปี จนกระทั่งถึงยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ...

 • สานเสวนาเป็นสันติวิธีได้หรือไม่

  สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงที่ปรากฏในหลายส่วนของโลก รวมทั้งเหตุการณ์ความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้นประจำวันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...

 • คู่มือการสานเสวนา

  "สินติวิธี" มิใช่ความอ่อนแอ การยอมจำนน หรือการหนีปัญหา ดังที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นวิธีการอันกอปรด้วยพลังสติปัญญา ความกล้าหาญ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ในอันที่จะแสวงหาและพัฒนาวิธีจัดการปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรง ที่เหมาะสมกับเงื่อนไข และบริบทของแต่ละสถานการณ์ ...

 • คนกับศาสนา:ใครสร้างใคร?

  ในสมัยโบราณเมื่อเกิดภัยธรรมชาติขึ้นมา มนุษย์มีความเกรงกลัวและนึกคิดเอาเองว่า ภัยธรรมชาติเหล่านั้นเกิดจากอำนาจดลบันดาลของเทพเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆ มนุษย์จึงกราบไหว้อ้อนวอนประจบเอาใจเทพเจ้าเหล่านั้น ...

 • สตรีไทยคนแรกกับรางวัลสันติภาพ ดร.อัมเบดการ์

  เป็นที่น่ายินดีว่าผู้ที่ได้รับรางวัลในปีนี้เป็นสุภาพสตรีจากประเทศไทย ได้แก่ มหาอุบาสิกา ดร.บงกช สิทธิพล (ตามการประกาศอย่างเป็นทางการในพิธี) โดยท่านเป็นสตรีไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ ...

 • ศาสนากับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์

  แม้อาณาจักรโรมันจะเป็นผู้ประหารชีวิตพระเยซู แต่พระจักรพรรดิแห่งกรุงโรมองค์ต่อๆ มาก็ได้หันมายอมรับนับถือศาสนาคริสต์ ทำให้ศาสนาคริสต์แผ่กระจายไปทั่วทั้งยุโรปและตะวันออกกลาง 

 • ศาสนากับสังคมการเมืองในอินโดนีเซีย

  ปัจจุบันอินโดนีเซียซึ่งมีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกนั้นกำลังพบกับทางสามแพร่ง ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี ศาสนาอิสลามซึ่งกลายเป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญ และโลกตะวันตกซึ่งเป็นต้นแบบเทคโนโลยีและความทันสมัย ในการแสวงหาทิศทางและเอกลักษณ์ของประเทศ 

 • ศาสนากับสังคมการเมืองในมาเลเซีย

  ภายใต้การนำของมหาธีร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีคนที่สี่ โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามถูกเพิกถอนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อให้นักเรียนจำนวนกว่า 126,000 คน กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติของรัฐ โรงเรียนเหล่านี้ถูกมองว่าเป็นแหล่ง "ล้างสมอง" (ตามคำพูดของมหาธีร์เอง) ที่บิดเบือนคำสอนทางศาสนาเพื่อผลทางการเมือง ทำให้เด็กมุสลิมกลายเป็นคนนิยมความรุนแรง 

 • อิสลามกับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์

  บทความนี้นำเสนออิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ “อุษาคเนย์” จากมุมมองทางประวัติศาสตร์และสังคมการเมือง พร้อมทั้งวิเคราะห์บทบาทของอิสลามกับความ ขัดแย้งในโลกปัจจุบัน 

 • ขบวนการ “อหิงสา” ของมหาตมะ คานธี

  หลักสำคัญที่คานธีถือ ปฏิบัติในเรื่อง "อหิงสา" ก็คือ การยอมทนทุกข์เพื่อชำระจิตใจของตัวเองและเปลี่ยนจิตใจของผู้ที่ทำผิด คานธีได้อดอาหารนับจำนวนครั้งไม่ถ้วนในชีวิต เมื่อเห็นผู้ร่วมงานใช้วิธีการรุนแรงหรือกระทำผิด ด้วยความเสียสละและการยอมทนทุกข์ของคานธี ผู้กระทำผิดได้สำนึกกลับตัวเสียใหม่ 

 • สัตยาเคราะห์ : อาวุธทางการเมืองของคานธีี

  ถ้าหากว่าอุดมคตินั้นบริสุทธิ์และตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัจจะและความรัก พลังและผู้ติดตามก็จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นเอง และการเคลื่อนไหวที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางสังคมหรือทางการเมืองก็จะเข้ม แข็งขึ้นด้วย 

 • การเมืองใหม่ : รัฐบาลในอุดมคติของคานธี

  ท่านยังต้องการให้ประชาชนไม่ทำตัว "เหมือนกับแกะ" ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการกำหนดรูปแบบของรัฐบาลตาม "ความสามารถพิเศษ" ของประชาชน การปกครองตนเองควรเป็น "อำนาจอธิปไตยของปวงชนบนพื้นฐานแห่งอำนาจทางจริยธรรมที่บริสุทธิ์"

 • คานธี : ความรักชาติและความรักระหว่างชาติ

  การปกครองตนเองโดยสมบูรณ์มิใช่เป็นอิสรภาพที่แยกอยู่ต่างหากอย่างโดดเดี่ยว แต่เป็นการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างมีมิตรจิตมิตรใจ และอย่างมีศักดิ์ศรี" และ "ความเป็นชาตินิยมของเราจะไม่เป็นอันตรายต่อชาติอื่น ตราบเท่าที่เราจะไม่เอาเปรียบใครเท่าๆ กับที่เราจะไม่ให้ใครเอาเปรียบ ด้วยสวราช เราจะรับใช้โลกทั้งมวล 

 • ศาสนาพลเมือง : สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีโอบามา

  เรายังเป็นประเทศที่เยาว์วัย แต่ดังที่พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ เวลาได้มาถึงแล้วที่จะทิ้งสิ่งไร้เดียงสา เวลาได้มาถึงแล้วที่จะตอกย้ำจิตใจที่มุ่งมั่น เลือกประวัติศาสตร์ที่ดีกว่าของเรา นำของขวัญอันล้ำค่าออกมา นั่นคือความคิดที่ดีงามจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง คำมั่นสัญญาที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้ ว่าทุกคนเสมอภาค ทุกคนมีอิสระเสรี และทุกคนสมควรได้รับโอกาสที่จะแสวงหาแนวทางแห่งความสุขอย่างเต็มที่ 

 • ศาสนากับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์

  ประวัติศาสตร์ศาสนากับสังคมการเมืองใน "อุษาคเนย์" หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันมาโดยตลอด ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสังคมการเมืองดำเนินไปอย่างน้อยในสองแนวทาง 

 • ศาสนากับรัฐธรรมนูญ

  ถ้ารัฐธรรมนูญที่จะแก้ไขปรับปรุงใหม่นี้ มีบทบัญญัติที่แยกการเมืองกับศาสนาออกจากกันอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ศาสนา กับพระมหากษัตริย์ ก็จะยังคงอยู่ตามขนบธรรมเนียมราชประเพณีแต่โบราณ อันสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมไทย ขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่ก็จะมีลักษณะที่ก้าวหน้า สอดคล้องกับหลักการสากล และรัฐธรรมนูญของนานาอารยประเทศ 

 • อิสลามกับสังคมการเมืองในอุษาคเนย์

  ปัจจุบันมุสลิมในอุษาคเนย์กำลังแสวงหาทิศทางของตนเอง ระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี อิสลามซึ่งกลายเป็นพลังทางการเมืองที่สำคัญ และตะวันตกที่เป็นต้นแบบของเทคโนโลยีและความทันสมัย ซึ่งมีบทบาทและอิทธิพลต่อโลกทั้งมวล 

 • ศาสนาคริสต์กับสังคมการเมือง

  แผ่นดินใหญ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หรือ "อุษาคเนย์") เป็นดินแดนที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์มาเป็นเวลากว่า 2,000 ปี มีเพียงประเทศที่เป็นแหลมและหมู่เกาะในอุษาคเนย์เท่านั้นที่ศาสนาประเภท "เอกเทวนิยม" (Monotheism) 

 • ศาสนากับความยากไร้

  การรวมศูนย์อำนาจนี้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง ประชาชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสาน เกิดความรู้สึกว่าคนไทยภาคกลางเข้ามามีอำนาจเหนือคนไทยเชื้อสายลาว และชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสานยากจนลง

 • เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย

  เป็นการตีความหลักความเชื่อในศาสนาคริสต์จากประสบการณ์ของความทุกข์ยาก การต่อสู้และความหวังของคนจน เป็นความพยายามที่จะอ่านคัมภีร์ไบเบิล และหลักธรรมในศาสนาคริสต์จากทรรศนะของคนยากคนจนเรียนรู้ที่จะอ่านพระคัมภีร์ในลักษณะที่ย้ำถึงศักดิ์ศรีและสิทธิของตนเองในการต่อสู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า "เทววิทยาแห่งการปลดปล่อย 

THAI CADET

“คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อสอบเตรียมทหาร”

THAI CADETเป็นติวเตอร์ขนาดเล็กที่เน้นการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อสอบเตรียมทหาร (คอร์สเรียนออนไลน์, หนังสืออ่านสอบเตรียมทหาร, คลังข้อสอบ ฯลฯ) และเป็นที่ปรึกษาใจดีสำหรับนักเรียนเตรียมสอบเตรียมทหารทุกคน

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 (ภาพถ่ายโรงเรียนเตรียมทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ภายในเว็บไซต์แห่งนี้ ห้ามคัดลอก หรือนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร) 

เปิดให้บริการเว็บไซต์นับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2547

© 2547-2562. All Right Reserved by THAI CADET