คำนำ : วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

“วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
  

//

“วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา” เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาภายหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงดับขันธ์ปรินิพพาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ได้น้อมรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์

สำหรับวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ประเทศไทยยึดถือ และปฏิบัติ ศาสนพิธีสืบต่อกันมาได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยไม่รู้จัก นั่นคือ “วันอัฏฐมีบูชา”

ในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชน จึงควรทราบถึงความเป็นมาของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ละวัน อีกทั้งควรทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยที่นับถือพระพุทธศาสนา ตลอดจนนำเอาวิธีปฏิบัติและคำสอนทางศาสนาที่สำคัญ ๆ ในวันเหล่านั้น มาใช้ในชีวิตประจำได้อย่างมีความสุข

THAI CADET

 

© 2547-2567. จัดทำเป็นวิทยาทาน โดย THAI CADET

Made with Pingendo Free  Pingendo logo